Sözleşmenin gayrı resmi çevirisi için Prof.Dr. Zerrin Toprak KARAMAN tarafından yapılmıştır, Avrupa Dağlık Bölgeler Şartı Taslağı, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Anlaşmalarında Avrupa Konseyi, (Ed. Zerrin Toprak, Hikmet Yavaş, Mustafa Görün), Birleşik Yayıncılık, İzmir, 2004, ss.177-196; Metnin orijinali için bkz. http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=6971&Language=EN 

More

2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı“İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıştır.

More

Türkiye'de Kamu Politikalarının Yabancılaşmaya Etkisi - Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN - TODAİE Cilt: 27 Sayı: 3

Ülkemizin kırsal kalkınma stratejisinin temel amacı; “yerel potansiyelin ve kaynakların değerlendirilmesini, doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin korunmasını esas alarak; kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasıdır” şeklinde ifade edilmiştir. Kırsal kalkınma stratejilerinin gerçekleştirilmesinde mekânsal duyarlılık, işbirliği ve katılımcılık, sürdürülebilirlik, sosyal içerme, politika ve düzenlemelerde tutarlılık, etkin izleme ve kaynak kullanımında etkinlik gibi unsurlar dikkate alınacaktır.        

More