Tarım Stratejisi (2006-2010)

Tarım stratejisi belgesi, 2006–2010 yılları arasında, Avrupa Birliğine uyumu da gözeterek, tarım sektörü ile ilgili kesimlerin karar almalarını kolaylaştırmak, sektörün kalkınma hedef ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesini sağlamak ve çıkarılacak Tarım Çerçeve Kanunu ile ikincil mevzuatının temelini oluşturmak için hazırlanmıştır.

Başlıca stratejik amaçları:

- Üreticilerin katılımını ve sorumluluğunu esas alan ve doğrudan üreticilere finansman sağlayan yaklaşıma dayalı kırsal kalkınma projelerinin oluşturulması ve söz konusu projelerin kırsal yaşam şartlarını iyileştirilecek biçimde uygulanması,

- Kamudan bağımsız bir yapıda üreticilere, üretimden pazarlamaya kadar olan safhalarda hizmet vermek üzere; kar amacı gütmeyen Tarımsal Üretici Birliklerinin kurulması ve geliştirilmesi ile tarımsal nitelikli diğer üretici örgütlerinin geliştirilmesi, söz konusu örgütlerde denetimin özerkleştirilmesi.

Temel İlkeler:

- Tarım ve kırsal kalkınmada bütüncül yaklaşım ve katılımcılık benimsenecektir.

- Kamu ve özel sektörün kırsal alandaki uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Kırsal kalkınma yardımları;

 - Çiftçi ve çiftçi grupları tarafından yapılan köy bazlı yatırımlar.

 - Özel sektör, Sivil Toplum Kuruluşları ve çiftçi kuruluşları tarafından yapılan kırsal yayım hizmetleri.

 - Arazi toplulaştırma faaliyetleri.

 - Mikro-finans faaliyetleri.

 - Kadın ve dezavantajlı gruplara yönelik programlar başlıklarını kapsayacaktır.

 Alt Sektör Öncelikleri:

- Arazi toplulaştırması,

- Meraların geliştirilmesi,

- Üretici Birliklerinin kurulması ve geliştirilmesi,

- Katılımcı bir yaklaşımla tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve desteklenmesi,

- Çevresel etkilere maruz kalan tarım alanlarının korunması,

- Tarım ve kırsal kalkınma amaçlı sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitelerinin güçlendirilmesi,

- Sulama birlikleri ve kooperatiflerinin desteklenmesi.

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Dağ Yönetimi Strateji Belgesi (Yayınlanmamış)