Kırsal Kalkınma Stratejisi (2007 - 2013)

Ülkemizin kırsal kalkınma stratejisinin temel amacı; “yerel potansiyelin ve kaynakların değerlendirilmesini, doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin korunmasını esas alarak; kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasıdır” şeklinde ifade edilmiştir. Kırsal kalkınma stratejilerinin gerçekleştirilmesinde mekânsal duyarlılık, işbirliği ve katılımcılık, sürdürülebilirlik, sosyal içerme, politika ve düzenlemelerde tutarlılık, etkin izleme ve kaynak kullanımında etkinlik gibi unsurlar dikkate alınacaktır.        

Dağlık Alan Kalkınmasıyla ilgili stratejik hedefler ve öncelikler:

- ekonominin geliştirilmesi ve iş imkânlarının artırılması,

- tarım ve gıda sektörlerinin rekabetçi bir yapıya kavuşturulması,

- üretici örgütlerinin kurumsallaşma düzeyinin geliştirilmesi,

- toprak ve su kaynaklarının etkili ve verimli kullanımı,

- tarım ve gıda sektörlerinin rekabetçi bir yapıya kavuşturulması,

- gıda güvenliği, gıda kalitesi ve hijyen konularında denetleme mekanizmalarının ve prosedürlerin yaygınlaştırılması, hizmetlerin etkinleştirilmesi,

- kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi,

- insan kaynaklarının, örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi,

- eğitim ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi,

- yoksullukla mücadele ve dezavantajlı gurupların istihdamının artırılması,

- mahalli halkın kapasitesinin artırılması,

- kırsal alan fiziki alt yapısının geliştirilmesi ve hayat kalitesinin artırılması,

- kırsal altyapının geliştirilmesi,

- kırsal yerleşimlerin korunması ve geliştirilmesi,

- kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesi, (ekolojik tarım uygulamaları, orman ekosistemlerinin korunması ve orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, korunan alanların yönetimi ve geliştirilmesi).

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Dağ Yönetimi Strateji Belgesi (Yayınlanmamış)