Sözleşmenin gayrı resmi çevirisi için Prof.Dr. Zerrin Toprak KARAMAN tarafından yapılmıştır, Avrupa Dağlık Bölgeler Şartı Taslağı, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Anlaşmalarında Avrupa Konseyi, (Ed. Zerrin Toprak, Hikmet Yavaş, Mustafa Görün), Birleşik Yayıncılık, İzmir, 2004, ss.177-196; Metnin orijinali için bkz. http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=6971&Language=EN 

Ülkemizin kırsal kalkınma stratejisinin temel amacı; “yerel potansiyelin ve kaynakların değerlendirilmesini, doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin korunmasını esas alarak; kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasıdır” şeklinde ifade edilmiştir. Kırsal kalkınma stratejilerinin gerçekleştirilmesinde mekânsal duyarlılık, işbirliği ve katılımcılık, sürdürülebilirlik, sosyal içerme, politika ve düzenlemelerde tutarlılık, etkin izleme ve kaynak kullanımında etkinlik gibi unsurlar dikkate alınacaktır.        

Türkiye'de Kamu Politikalarının Yabancılaşmaya Etkisi - Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN - TODAİE Cilt: 27 Sayı: 3