11 Aralık Uluslararası Dağlar Günü Toplantısı 2016

Hits: 281

 

 

 

Dağlık Alanlar Planlaması ve Bütünleşik Dağ Yönetimi Farkındalığı Yaratma Basın Özeti

Dağlık bölgeler, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı gösterilen stratejik alanlar olup, özel bir politika uygulamasını gerektirmektedir. 2002 yılı Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından “Dünya Dağlar Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu şekilde 11 Aralık Dünya Dağlar Günü etkinlikleri ile dağlık alanlara dünyanın ilgisi çekilmiştir. 

Dağ ve dağlık alanlar konusu Türkiye’de planlama ve yönetim boyutuyla ihmal edilen en önemli konulardandır. Oysaki Türkiye’nin ortalama %60’ı dağlık alanlardır. Dağ köylüsü resmi dokümanlarda görünür değildir. Çoğu kere orman köylüsü olarak tanımlanmaktadır. Dağlarımız ayni zamanda çoğu kere kıyılarla birleşmektedir. Bütünleşik sınır yönetiminin de bir parçasıdır.  Türkiye’de idare ve kamuoyu neredeyse dağlara sırtını dönmüştür. Dağ yönetiminin, orman yönetiminden ayrı tutulması ve özel bir yönetim birimine dönüştürülmesi gerekmektedir.

Türkiye’de doğrudan dağ yönetimi ve dağlık alanlar yönetimine ilişkin akademik çalışmalar yok denecek kadar azdır. Dağ ve dağlık alanları ulusal bir değer olarak görmek, sahip çıkmak önemlidir.  Oysaki daha 1992 yılında, Birleşmiş Milletler Rio Dünya Zirvesi Konferansında “Gündem 21” Eylem Planında, 13’üncü Başlık “Kırılgan Ekosistemin Yönetimi: Sürdürülebilir Dağ Gelişimi” olarak adlandırılmıştır.

Dağ yönetiminin öneminin farkındalığına yönelik ilk ciddi idari hamleler Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimlerince yapılmıştır. Ancak, Orman Genel Müdürlüğünün Stratejik Plan raporunun (2013–2017), hiçbir bölümünde “dağ yönetimi” ifadesi geçmemektedir. Oysaki Bakanlığın teşkilat şemasında, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı altında, “Dağlık Alan Yönetimi” birimi, Şube Müdürlüğü olarak alt idari kademelenmede yer almaktadır. Bu birim görünür bir kademelenmede yer almalıdır…

Dağ yönetimi konusunda olumlu bir adım, 17-20 Eylül 2013 tarihinde Erzurum’da Dördüncü Uluslararası Dağ Ortaklığı (Mountain Partnership) toplantısının gerçekleştirilmesidir. Türkiye bu toplantıda Avrupa Temsilcisi olarak,  2014–2017 döneminde görev yapacak Yönlendirme Komitesine seçilmiştir (20.09.2013).  Ancak bugüne kadar kamuoyunun da içinde yer aldığı dikkati çeken bir çalışma gerçekleştirmemiştir. Türkiye’de dağ konusundaki hukuki düzenlemelerde idari stratejik aktör validir. Dağlar, kamuoyunun gündemine sportif faaliyetler desteğinde yeni yeni gelmektedir. Kalkınma Ajanslarının çalışmalarında hemen hiçbir boyutta dağlık alanlar yer almamaktadır. Ayrıca güvenlik ihlallerinin yarattığı olgular, Valinin, ilin rutin işlerinden başını kaldırıp dağlar ve dağlık alanların yönetimiyle özel olarak ilgilenmesi hususunu giderek kamuoyunun gündemine getirmektedir.

2013 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı 4. Dünya Dağlar Günü toplantısını bugün, siz değerli katılımcılarımız desteğinde gerçekleştirmekteyiz. Bu toplantılarda dağ yönetimine ilişkin çeşitli önemli konuların değerlendirilmesine yönelik farkındalık konuları kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 9 Aralık 2016 tarihli bu toplantıda mekânsal, idari ve hukuki değerlendirmelere yer verilecektir. 2017 yılına girerken Dağ Yönetimi konusunda ekolojisi, sosyo-kültürel ve ekonomik boyutunda gelişmeyi öne alan bütünleşik dağ yönetimi kamu politikalarına yönelik ciddi bir idari silkiniş ihtiyaç duyulduğunu hatırlatmak yerinde olacaktır. Düzenleyici ekibimizle toplantının yararlı olmasını diliyoruz

DAĞ YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ (TASLAK)

Amaç

Bu belgenin amacı, Türkiye’de dağlık alanların yönetimi, yöre halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, doğal yapının korunması ve sürdürülebilir kalkındırılması ve korunması politikasının genel ilkelerini katılımcı bir anlayışla belirlemektir.

Tanım

Bu belge kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar, “dağlık alanlar” terimini; yükseltisi, eğimli yüzey yapısı ve iklimi insan faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini etkileyecek nitelikte özel koşullarda olan alanlar olarak değerlendirilecektir.

Genel İlkeler

1. Dağlık alanlar, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine göre biçimlenen özel bir değerlendirme gerektirir. Bu değerlendirmenin, tüm ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel sorunları dikkate alması gereklidir. Dağlık alanlarda yaşayanlara iyi yaşam koşulları sağlamayı hedeflemektedir.

2. Bunun sağlanması için yerel, ulusal, sınıraşan bir çerçeve içinde özel bir değerlendirme yapılması hedeflenmektedir.

Genel ve Sektörel Yaklaşımlar

1. İlgili kurum ve kuruluşlar, dağlık alanlarda her bir bölgenin belirleyici durumuna uygun olarak ekonomik kalkınmayı teşvik edici, nüfusun eğitim, kültürel ve sosyal haklarını geliştirici ve çevreyi koruyucu kurumsal çözümleri birlikte içeren, kapsamlı bir alansal planlamanın yapılması,

2. Kamu, özel ve sivil ortaklar, yürürlükte olan politikaların etkililiğini mevcut şartlara uyarlanması veya güçlendirilmesi ve koordinasyonlarının kapsamlı bir yaklaşımla bütünleştirilmesidir.

Dağlık Alanlar İle İlgili Mevzuatın Dayanacağı Hedefler:

a. Dağlık alanlara özgü yapıların net bir şekilde tanınması;

b. Nüfusu yerinde tutmak ve genç nüfusun dışarıya göçünü engellemek;

c. Dağlık alanların yaşam kalitesi için ve kalkınması için gerekli olan altyapı ve sosyal tesislerin oluşturulması ya da modernleştirilmesi;

d.Yerel kamu altyapı hizmetlerinin temin edilmesi ve geliştirilmesi;

e.Tarım ve mera arazilerinin korunması ve dağlık alanlarda tarımsal faaliyetlerin özel bir yaklaşımla sürdürülüp modernleştirilmesi;

f.Yerel enerji kaynaklarının çevre koruma ilkeleri dikkate alınarak geliştirilmesi;

h.Mevcut sanayi faaliyetlerinin korunması ve yeni çevre dostu teknolojilere dayalı sanayiler kurulması;

i.Geleneksel geçim kaynaklarına ek olarak üçüncü sektörlerin özellikle turizm olmak üzere geliştirilmesi;

j. Dağlık alanlara özgü kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması.

Yukarıda sıralanan hedefler; insan kaynaklarının ve doğal kaynakların genel bir değerlendirmesinin sonucu olarak çevreye saygı gösterilip, korunarak; ekonomik kalkınma ve doğal çevrenin korunması arasındaki denge sağlanarak gerçekleştirilecektir.

Politika Önlemleri

Politika İzlencesi

1. Dağlık alanlarda bölgesel/mekansal planlama politikalarının uygulanması; ziraat, ormancılık, zanaatçılık gibi geleneksel faaliyetlerin, doğal çevreyi koruyan ve diğer yan ekonomik faaliyetlere temel oluşturmayı sağlayan sürdürülebilir kalkınma yoluyla yürütülmesini mümkün kılmalıdır.

2. Dağlık alanlarda uygulanan bir alansal planlama politikası, öncelikle ve ilk olarak ilgili nüfusun gereksinimleri ve çıkarları doğrultusunda hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

3. Taraflar, dağlık alanlarla ilgili planlama politikalarını, yukarıdaki 1. ve 2. paragraflardaki ilkelere uygun olarak ve daha iyi düzeyde; yerel yönetimler ve ilgili kurumlar, kaynakların verimli dağıtılması ve dağlık alan sorunlarının özel yapısının anlaşılması sağlanacak şekilde biçimlendirilmelidir.

4. Dağlık alanlardaki planlama politikaları; söz konusu dağlık bölgeyi belirleyen tüm etkenleri dikkate alan ve diğer sektörel politikalar için de standart referans olacak düzeyde olan genel kalkınma plan ve programlarının parçası olarak hazırlanmalıdır.

5. Önceki paragraflarda belirtildiği şekilde alansal bir planlama politikasının uygulanması amacına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar aşağıda sayılan alanlarda sektörel politikalar oluşturulmalı ve yasal, idari, ekonomik, mali ve bütçe ile ilgili önlemler göz önünde bulundurulmalıdır.

Sektörel Politikalar

Tarım

a.Tarım ve mera topraklarının korunması ve yerel çiftliklerin yaşatılması ve modernleşmesi;

b. Büyük doğal afetlerden kaynaklanan hasarın tazmin edilmesi ve dağlık alanların doğal ve ekolojik kısıtlılıklarının dengelenmesi;

c. Terkedilmiş arazilerin çoğalmasına, meraların kullanım dışı kalmasına ve mal sahipliğinin parçalanmasının önlenmesi ve tarım topraklarını koruyan birliklerin teşvik edilmesi;

d. Süt ve süt ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkiler, arıcılık vb. endüstrilerin geliştirilmesi;

e. Kaliteli malların çeşitlendirilmesi, üretimi ve pazarlanması; dağ ürünleri için kalite standartları ve etiketleri oluşturulması;

f. Kırsal turizmin geliştirilmesi;

g. Dağlık alanlarda tarımsal üretim kolaylıklarının sağlanması

h.Dağlık alanlarda genç nüfusun iş kurmasına yardımcı olarak çiftçilik faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması;

i. Çiftçi kooperatiflerinin, kooperatif yapılanmalarının ve örgütlerinin ve bölgeye özgü ürünleri işleyen iş kollarının geliştirilmesi.

j. Dağlık alanlarda çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunacak tarımsal girişimlerin desteklenmesinde ilgi gruplarının kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi

k. Tarım arazilerinin arazi kullanım kabiliyet sınıflarına uygun olarak kullanılması

l.  Mera alanlarında planlı ve kapasiteye uyumlu otlatma yapılması

m. Yem bitkileri yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi

n.  Sektörün iklim değişimine adaptasyonu için gerekli önlemlerin alınması

Ormancılık

a. Orman ekosisteminin korunarak orman ürünleri endüstrisinin geliştirilmesi

b.Ormanlarda üretim ve yararlanma koşullarının iyileştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, hizmet ve ulaşım yollarının dikkatle planlanarak inşa edilmesi ve standartlarının iyileştirilmesi;

c. Ormanların, özellikle yüksek rakımlı yerlerde doğal tehlikelere karşı korunması;

d. Yangın önleyici ve yangınla mücadele edici programların uygulanması;

e.Tahrip olmuş orman alanlarında toprağın yapısına uygun yerel aktörlere danışarak yeniden ağaçlandırma programları uygulamak, uygun bitki türlerinin dikilmesini sağlayıp, saf orman oluşturulmasından kaçınılması,

f. Alpin zonda ağaçlandırma faaliyetlerinin yapılmaması

g. Sektörün iklim değişimine adaptasyonu için gerekli önlemlerin alınması

Endüstri, Zanaat ve Hizmetler

a. Altyapı ve genel koşulları düzenleyerek kirlilik yaratmayan sanayilerin ve var olan zanaatlerin sürmesini teşvik etmek;

b. Kurulacak iş alanlarına, uygun kabul, rehberlik ve yardım hizmetleri sağlamak;

c. Hizmetleri ve diğer üretim faaliyetlerini yerel, yenilikçi, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli iş alanlarının kurulmasını sağlamak;

d. Tarım ve orman ürünlerinin işlenme yöntemlerinin geliştirilmesi için dağlık alanlarda endüstrinin ve zanaat şirketlerinin kurulmasını teşvik etmek;

e. Orman ürünlerinin, özellikle ilk basamak işleminden geçen ürünler veya atık ürünlerin yerinde kullanılması; sosyal tesislerde, inşaatlarda ve turizmle ilgili belirli ürünlerde ahşap işlemeciliğini teşvik etmek;

f. Dağlık alanlardaki yöresel ürünlerde üretim, işleme ve pazarlama aşamalarının iyileştirmek ve kaliteli üretimi destekleyecek önlemleri almak.

Yapılaşma

a. Sürekli ikamet edenlerin konuta erişiminin güvence altına alınması;

b. İkinci konut yerleşiminin planlı bir şekilde düzenlenmesi;

c. Konutların bakım ve onarım ile yenilenmesini ve terkedilmiş yapıların kurtarılmasını geleneksel tarz ve malzemelere uyan bir şekilde özellikle mali yardım araçlarıyla desteklenmesinin teşvik edilmesi;

d. Yerleşimlerin niteliğinin ve mimari tasarımının doğal ortam ile uyum içinde olmasını sağlanması

Turizm

a. Turizmin geliştirilmesi ve mevcut altyapı hizmetlerinin kapasitesi arasında denge kurulması, arazi ve çevre kalitesinin korunması ve geleneksel mimari ve malzemelerin muhafaza edilmesinin sağlanması;

c. Turizm sektöründe çalışanların, günümüz turizminden beklenenleri verecek niteliklere sahip olmalarının ve kaliteli hizmet ve iş verebilmelerinin sağlanması;

ç. Dağlık alanların çevre, doğal manzara, mimari ve kültürel miras, yerel ürünler ve gelenekler gibi üstünlüklerini gelire çevrilmesinin teşvik edilmesi.

d. Sürdürülebilir bir şekilde çok çeşitli iş olanaklarının güvence altına alınması ve mevsimsel yoğunluğun arttığı dönemlerde dağların doğal kaynaklarının aşırı kullanılmasını engellemek için mevsimsel çeşitliliğe dayanan işletmeciliğin teşvik edilmesi;

e. Doğal çevrenin dengesini bozabilecek nitelikteki rekreasyonel faaliyetlerin denetlenmesi ve bazı sporların yaratacağı tehlikelere karşı turistlerin uyarılması.

f. Sektörün iklim değişimine adaptasyonu için gerekli önlemlerin alınması

g. Coğrafi ve kültürel mirasa saygılı dengeli bir biçimde turizmin gelişmesini sağlayabilmek için yukarıda sayılan önlemleri almaya yönelik, yerel yönetimlerin desteklerinin sağlanması

Altyapı, Ulaşım ve Sosyal Tesisler

a. Dağlık alanlarda yalnızca karlılığı gözeten işletmecilik anlayışından kaçınılmalıdır.

b. Dağlık alanlarda yerel yönetimlerin; yerel yol şebekelerinin, elektrik temini, su temini, çevresel sağlık hizmetleri, okul, hastane, katı atık yok etme tesisleri ve haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin çevreci teknolojilerle sağlanması, bu konudaki maliyetlerin paydaşlar arasında dengeli bir şekilde dağıtılması

c. Dağlık alanlara tamamen güvenli erişimin sağlanması;

d. Dağlık alanlar için mekânsal planlama stratejilerinin belirlenmesi;

e. İlgili maddelerin iklim değişimine adaptasyonu için gerekli önlemlerin alınması;

f. Altyapı ve ulaşım faaliyetleri hususunda çevresel etki değerlendirmelerinin (ÇED) yapılması, inşaat sırasında çevreye zararın en aza indirilmesinin sağlanması

Enerji

a. Yerli kaynaklar dikkate alınarak hidroelektrik enerjiden çevresel gereklerle uyum içinde yararlanılması;

b. Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklenmesi;

c. Dağlık alanlardaki sulama, enerji ve diğer kaynaklarından elde edilen kârdan yerel halkın yararlanmasının sağlanması.

Eğitim, Araştırma ve Bilinçlendirme

a. Ağitim alabilme ve eşit eğitim hakkını verebilmek için ilgi gruplarının dağlık alanlarda okulların açık kalmasını ve öğrencilerin okul yolunda çok zaman harcamamaları için uygun yerlerde kurulmalarının sağlanması. Yeni eğitim teknolojilerinin geliştirilip uygulanması.

b. Dağlık alanlarda yüksek öğrenimin yanı sıra ilk ve orta öğretimde de mesleki ve teknik eğitim olanaklarının sağlanıp yaygınlaştırılması.

c. Özellikle dağlık alanlardaki tarımsal faaliyetler, el zanaatları ve gelişmiş teknoloji konularında, özel eğitim ve uygun kurs programları oluşturulmasına gayret edilmesi.

d. Dağlık alanların doğal, kültürel ve sosyal çevresinin korunması konusunda bilinçlendirme ve bilgilendirme programlarının uygulanması.

Kültür

a. Dağlık alanların tarihi mirasını kayıtlara geçirilmesi, geliştirilmesi ve daha fazla bilinmesinin sağlanması;

b. Dağ nüfusunun kültürel kimliğinin kuvvetlendirilmesi ve gönüllü kuruluş faaliyetlerinin harekete geçirilmesi.

Çevre

a. Toprağın, suyun ve havanın korunması ve yönetilmesini, uygun durumlarda doğal manzaranın koruma altına alınmasını, fauna, flora ve yaşayan canlıların muhafaza edilmesinin sağlanması.

b. Dağlık alanlarda çevrenin yönetilmesi ve korunması için uluslararası düzeyde bilimsel, teknik ve siyasal işbirliğinin yapılması;

c. Dağlık alanlarda biyogenetik rezerv ve nesli tükenmekte olan canlı türleri ile ilgili bilgi ağı oluşturulması, mevcut işbirliğinin artırılması;

d. Tehlike altındaki alanların haritalanması, çığ, sel, heyelan ve orman yangını gibi doğal afetlerde doğal çevreyi, insanları ve mal varlığını koruyacak etkili önlemlerin alınması ve bu çalışmalarda Hyogo Eylem Planının (2005-2015) ilkelerine uyulması,

e. Dağlık alanlarda çevre dostu ve aynı zamanda kalkınmayı sağlayan faaliyet ve projelerinin teşvik edilmesi;

g. Dağlık alanlarda su kaynaklarının bütünleşik idaresi konusunda işbirliğinin sağlanması.

Bilimsel ve Teknik İşbirliği

a. Dağlık alanlarda bilimsel ve araştırma deneyimlerinin toplandığı bir veri bankası oluşturulması

b. Dağlık alanlardaki üniversiteler ve araştırma merkezleri arasında işbirliğinin özendirilip, Uluslararası bilgi ağının kurulmasının teşvik edilmesi;

c. Dağlık alanların ihtiyacını karşılayacak teknoloji aktarımının desteklenip geliştirilmesi.

 www.dagyonetisimi.com

 

 

Son birkaç yılda, iyi yaşamanın bir bakıma ya da ötekinin önemini gözardı etme eğilimindeyiz. Ancak ilaçlar hala bize yardım ediyor. Birkaç ilaç antifungal ilaçlardır. Erkekteki erektil disfonksiyon daha yaygındır, ancak bu durum normal olmaz. Viagra çeşitli hastalıkları tedavi etmek için öngörülen bir çare, hakkında ne bilmek zorunda? Viagra 100mg satın al hakkında bilmeniz gereken en önemli bilgi hangisidir? Ayrıca, sildenafil içeren düşünün. İktidarsızlık yaratan birçok şey var. Hastalar, tedaviden her zaman doktora danışın. Çevrimiçi sağlık bakım hizmetleri, Viagra gibi online uyuşturucu almak almak istiyorsanız online güvenlik seçeneklerinden yalnızca biridir.