8 MAYIS DAĞLARIMIZ VE YASA DIŞI YABAN HAYATI TİCARETİ

Hits: 604

Toplantı belgelerine buradan ulaşabilirsiniz.

  

DAĞLIK ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE YÖNETİŞİMİ DERNEĞİ 

DAĞLARIMIZ VE YASA DIŞI YABAN HAYATI TİCARETİ 

BASIN BİLDİRİSİ    /08.05.2014

Dağ ekosistemleri; sulak alan, orman ve step ekosistemlerini içerdiğinden, bu ekosistemler üzerindeki baskılar da dağ ekosistemleri için tehdit oluşturmaktadır. Ülkemizdeki orman ekosistemlerinin yarıdan fazlası tahrip edilmiştir.

Dağ ekosistemlerinde canlı hayatın korunmasının sürdürülebilirliğinde öncelikli olarak tüm ekosistemdeki türlerin beslenme, barınma, üreme ihtiyaçlarının gerekliliklerinin üzerindeki  özellikle insan baskılarının azaltılması çok büyük önem taşımaktadır. Doğa kendi haline bırakıldığında dengeye gelebilmektedir. Ancak, insan etkileri doğrudan veya dolaylı doğadaki temiz suların kullanıma açılmasından nehir, göl, yeraltı suyu kaynakları üzerindeki evsel, endüstriyel kirleticiler ve tarımsal zehirli ilaç kullanımlarına kadar çok geniş içerikte canlı hayatın temel gereksinimlerini yok etmekte ya da zarar vermektedir.

 

Dağ ve orman biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak için biyolojik çeşitlilik ile ilgili çalışmalarda kurumlar arası bütünleşik çalışmanın önemsenmesi,  envanter çalışmalarının tamamlanması, ulusal veri tabanı ve izleme konusunun işlevsellik kazanması, uzman ve teknik personel kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi ve mali kaynak yaratılması önem taşımaktadır.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlarımız,  dünya üzerindeki birçok ülkede bulunmayan zengin doğal kaynaklara sahip olan Türkiye’de, bitki ve hayvan biyo-çeşitliliğinin korunması ve devamının sağlanmasını önemsemektedir. Biyo-kaçakçılık yoluyla doğal kaynaklarımızın yurt dışına çıkışının önlenmesi ancak halkımızın bilinçli desteği ile mümkün olabilir. Yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların öneminin her fırsatta vurgulanması, bu kapsamda nesli tehlike altındaki hayvan türlerine ilişkin CITES uygulamalarının takipçisi olunması, konunun eğitim araçlarının kullanılarak her düzeyde farkındalığın yaygınlaştırılması ve bilginin içselleştirilmesi önemli bir konudur. Sürdürülebilir kalkınmanın ancak, doğal yaşam alanlarının korunmasıyla ve vatandaşların bilgi paylaşımına katılımıyla desteklerinin alınmasıyla sağlanabileceğini, düşünüyoruz.

DAĞLARLA İLGİLİ KRİTİK HUSUSLAR

-Dağların Güvenli Kullanımı için Yönetim Planı olması,

-Turizm Acentelerinin özellikle 60 yaş üstü bireyleri tırmanma ile ortaya çıkan oksijien azalmasına ilişkin ve vücuda olabilecek zararlar konusunda “Yürüyüş Gruplarına” bilgilendirme yapılması,

-Yürüyüşlerde Spor hekimlerinin bulundurulması,

-Kurumların koruma-kullanma dengesi ile ilgili olarak sorumluluklarının gereklerini yerine getirerek toplumun güvenini sarsmaması,

-Dağların sahibinin toplum olduğunun farkındalığının sağlanması ve dağ yönetiminin idari boyutunun kapsamlı planlanması,

-Türkiye’nin de taraf olduğu CITES sözleşmesinin esasen türlerin uluslar arası giriş ve çıkışını kontrol ettiğinden hareketle, ticareti de aslında yasaklamadığı ancak türlerin birbirine benzemesi nedeniyle kaçakçılık da olabileceği gibi hususların dikkate alınması,  

-Hayvanların kendi habitatı içinde risksiz hareket edebilmesi için özellikle geçişleri engelleyen otoyollarda hayvanlar için geçitler yapılmasının acilliği,

-Yaban hayatının doğal yaşam ortamı olan makiliklerin taranarak “özel ağaçlandırma”, yapılması ve yaban hayvanlarının yaşam alanlarının daraltılması veya ortadan kaldırılmasının ekolojik dengeye tehdit olarak algılanması gerektiği,  

-Doğanın tahrip edilmesinde insan faktörü temel unsur olmasından hareketle,. toplumun eğitimi ve bu eğitimin içselleştirilmesi,

-Dağ ve sahip oldukları kaynaklar ile insan varlığına ilişkin çok yönlü çalışmaları “gereksiz görmek ve bu şekilde algılayarak üzerinde çalışılmasını hafife almak” en basit bir ifadeyle sorumsuzluk ve kişisel yetersizlik olup, bu duyarsızlığın risk alanı açmasının önüne geçmek amacıyla sürekli eğitime önem verilmesi,

-Birinci Derece doğal sit alanlarına sahip olmanın önemsenmesi ve doğal kaynakların korunmasına özen göstermesi,

-Doğada hoşa giden bir çiçeğin koklamak yada yakaya takmak için kopartılmasının, belki bir kelebeğin yumurtasının veya bir tırtılın yok edilmesi anlamına geldiğinin bilinmesi,

( toplantı notları gözden geçirilme ve geliştirilme aşamasındadır)     bizi izleyiniz …

 

 

DAĞLARLA İLGİLİ ÇALIŞILMASI PLANLANAN KRİTİK KONULAR

OTOYOLLAR VE YABAN HAYATI

DAĞLARIN SAHİBİ KİM? ETKİN DAĞ YÖNETİMİ

DAĞ YÜRÜYÜŞLERİNDE SAĞLIK YÖNETİMİ

YABAN HAYATI VE AVCILIK

DAĞLARDA ENERJİ YATIRIMLARI ve ÇEVRE YÖNETİMİ

DAĞLARDAKİ  CANLI HAYATIN FARKINDALIĞINI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR GELİŞTİRMEK(Dağlar, Canlı Varlıkların özgün habitatı(flora,fauna), yüzey ve yeraltı suları ilişkiler ağı,

( yapılması düşünülen toplantı konuları  gözden geçirilme ve geliştirilme aşamasındadır, tekliflerinizi bize yollayınız)     bizi izleyiniz …