DERNEĞİMİZİN 2013-2014 STRATEJİ PLANLAMA RAPORU

Hits: 457

Dağlık Alanların Sürdürülebilirliği ve Yönetişimi” Derneği

STRATEJİK PLANLAMA RAPORU-2013-2014

 

ANA BİRİM / GRUBU ADI: “Dağlık Alanların Sürdürülebilirliği ve Yönetişimi” Çalışma Grubu

 

 

ANA BİRİM GRUBU KODU:  YÖNETİM KURULU

 

BİRİM BAŞKANI:

Zerrin Toprak

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BİRİM ÜYELERİ:

 

Ömür T.Özmen

omur.ozmen@ deu.edu.tr

 

Yakup Özkaya

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rezzan Selçuk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Yunus Emre Özer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Seza Yorulmaz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Özer Mumcu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

İLETİŞİM GRUBU:

 

 

Yakup Özkaya

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rezzan Selçuk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

RAPORUN TESLİM TARİHİ:

GZFT ANALİZİ:

DEĞERLER:

PAYDAŞLAR:

STRATEJİK AMAÇLAR:

MİSYON:

HEDEFLER:

VİZYON:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ:

 

 

 

 

 

 

 

 

STATEJİK AMAÇ, HEDEF, FAALİYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ ŞEMASI

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1

GZFT ANALİZİ

GÜÇLÜ YÖNLER (G)

ZAYIF YÖNLER (Z)

Sürdürülebilir Dağlık Alan konulu Türkiye’de kurulan ilk dernek olması,

Birim üyelerinin ortak karar alabilmesi ve uzlaşabilme kabiliyeti,

Toplantılara düzenli iştiraki

Birimin kuramsal ve eyleme yönelik çalışma yapabilmesi

Amacının özelliği gereği yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği ve proje geliştirebilmesi

Araştırmacı personel yetiştirilmesine katkı verebilirliği,

Kamu, özel, sivil ortaklığında projeleri üretebilme yeteneği

 

2013 yılı sonu itibariyle kurulmuş olması nedeniyle farkındalığın yetersizliği

FIRSATLAR (F)

TEHDİTLER (T)

Sürdürülebilir Dağlık Alanlar konusunda Türkiye’de kurulmuş başka bir dernek olmaması,

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği

Disiplinlerarası çalışabilmeye olanak

sağlayan bütünleşik programların varlığı

Birimin  stratejik konularda yer almasını sağlayacak yasalar

 

Bürokrasi geleneği

Ulusal işbirliğinde, yasal-kurumsal yetersizlik

Uluslararası sınırötesi işbirliğinde, yasal-kurumsal yetersizlik

  

BÖLÜM 2

PAYDAŞLAR

ÇALIŞANLAR

HİZMET ALANLAR

TEMEL ORTAK

STRATEJİK ORTAK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

 

 

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

Yerel Yönetimler

 

 

 

 

 

 

 

Üniversiteler ve araştırma merkezleri

 

 

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

 

 

Akademik Destek Uzmanlar

 

 

Özel Sektör

 

 

 

 

STK’lar

 

 

 

 

 

Uluslar arası Kuruluşlar (Avrupa Konseyi,

 Küresel Dağ Ortaklığı vb.)

 

            

 

Merkezi Yönetim

(İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı vb

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3

MİSYON

Dağlık alanlarda ve etkisi altındaki kıyı ve kırsal bölgelerde küresel sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, yerleşik halkın yaşam kalitesini artırmak, mevcut doğal kaynakların bitki örtüsü(flora), hayvan türleri(fauna) gibi ekolojik yaşamın aurasının bütünleşikliğine özen gösterilmesinde yapıcı ve yol gösterici rol oynamak

 

 

BÖLÜM 4

VİZYON

Dağlık alanlarda yaşayan nüfusun sosyal ve ekonomik yaşam koşullarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi ile dağ eko-sisteminin korunması ve katılımcı bir anlayışla akılcı yönetilmesi hususunda ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir rol oynamak.

BÖLÜM 5

DEĞERLER

*     Yerel, ulusal ve küresel sorumluluk

*     Yönetişim felsefesine öncelik

*     Bilimsel etik

*     Demokratik katılım ve dayanışma

*     Rehberlik

*     Sürdürülebilir, etkin dağ yönetimi

 

BÖLÜM 6

STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALİYETLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 

AMAÇ NO: 1: DERNEĞİN MİSYON VE VİZYONUNA UYGUN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN PLANLAMASI VE YAPILABİLİRLİĞİN KURUMSAL TEMELLERİNİ OLUŞTURMAK

HEDEF 1.1. Derneğin çalışma konularına ilişkin olarak gerçekleştireceği bilimsel faaliyetleri 2013 yılı içinde başlatmak ve 2014 yılında en az 2 toplantı ile sürdürülebilirliğini sağlamak

FAALİYET 1.1.1. Dağlık alanların önemi konusunda yerelde farkındalık  toplantıları düzenlemek.

                        PERFORMANS GÖSTERGELERİ

GİRDİ 1.1.1.1:  Yılda en az 2 yerel-ulusal  toplantı  düzenlemek

ÇIKTI 1.1.1.2: DEÜ Rektörlük salonlarında her biri en az 4 konuşmacı, Grup üyelerinin çoğunluğu ve 60 dinleyicinin katılımı

SONUÇ 1.1.1.3: Konusunda uzmanların katılımıyla katılımcıların ve ilgi guruplarının farkındalık düzeyinin artması.

VERİMLİLİK 1.1.1.4: 5 Farkındalık toplantısı düzenlenmesinin maliyeti / salonlarda her biri en az 4 konuşmacı, Grup üyelerinin çoğunluğu ve 60 dinleyicinin katılımıyla düzenlenen Farkındalık toplantıları.

ETKİNLİK 1.1.1.5:  Toplantılarda her biri en az 4 konuşmacı, grup üyelerinin çoğunluğu ve 60 dinleyicinin katılımıyla düzenlenen Farkındalık toplantıları./Konusunda uzmanların katılımıyla katılımcıların ve ilgi gruplarının farkındalık düzeyinin artması ile ortaya çıkan proje sayısı

KALİTE 1.1.1.6: Toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına katkı, işbirliği ortamının oluşması ve sorun çözücü mekanizmaların harekete geçmesini sağlama.

 

FAALİYET 1.1.2  2014 yılı Dernek Stratejik Eylem Planının Hazırlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

GİRDİ 1.1.2.1: Üniversiteden en az 4 öğretim üyesinin katkısıyla planı hazırlamak

ÇIKTI 1.1.2.2: Uzlaşmacı ve müzakereci zeminde oluşan stratejik plan

SONUÇ 1.1.2.3: DerneğinStratejik Eylem Planına uygun yönetilmesi

VERİMLİLİK 1.1.2.4: Üniversiteden en az 4 öğretim üyesinin katkısıyla planı hazırlamak /Uzlaşmacı ve müzakereci zeminde oluşan stratejik plan ETKİNLİK 1.1.2.5:  Uzlaşmacı ve müzakereci zeminde oluşan stratejik plan

/DerneğinStratejik Eylem Planına uygun yönetilmesi

KALİTE 1.1.2.6: Hedeflerin uygun şekilde yerine getirilmesinde optimum zaman ve beşeri sermaye kullanımı

 

FAALİYET 1.1.3.  Dağlık Alanların” sorunlarına yönelik farkındalık yaratıcı yayınlar(broşür, afiş, kamu spotu vb çalışmalar) yapılması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

GİRDİ 1.1.3.1:  Yılda en az 4 farkındalık yaratıcı yayın yapmak.

ÇIKTI 1.1.3.2: En az 200 broşür, 100 afiş 1 kamu spotu yapmak.

SONUÇ 1.1.3.3: Dağlık alanlarla ilgili toplumsal bilinçlendirme yapmak

VERİMLİLİK 1.1.3.4: Yılda en az 4 farkındalık yaratıcı yayın yapmak./ En az 200 broşür, 100 afiş 1 kamu spotu yapmak.

ETKİNLİK 1.1.3.5:  En az 200 broşür, 100 afiş 1 kamu spotu yapmak./ Dağlık alanlarla ilgili toplumsal bilinçlendirme yapmak

KALİTE 1.1.3.6: Toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına katkı, işbirliği ortamının oluşması ve sorun çözücü mekanizmaların harekete geçmesini sağlama.

 

HEDEF 1.2. 2014 yılında, Derneğinyerel düzeyde dağlık alan çalışmalarının geliştirilmesi ile veri tabanının geliştirilmesini sağlayacak ve dağlık alanların önemine ilişkin farkındalıkları sağlayacak araştırmalar için en az 1 alan çalışması içeren projeler yapmak

FAALİYET 1.2.1   İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesinin, İzmir Kalkınma Ajansı vb kuruluşlarca yürütülen proje çağrılarını takip ederek Derneğin amacı ile uyumlu bir proje teklifinde bulunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

GİRDİ 1.2.1.1:  Proje ortaklarını bulmak ve 3 proje değerlendirme toplantıları yapmak

ÇIKTI 1.2.1.2: Proje değerlendirme toplantısına ortakların en az %20’sinin katılımı

SONUÇ 1.2.1.3: İlgi gruplarının  katılımıyla farkındalık düzeyinin artması.

VERİMLİLİK 1.2.1.4: 3 değerlendirme toplantısı düzenlenmesinin maliyeti / katılımcı sayısı

ETKİNLİK 1.2.1.5:  Toplantı sonucunda birlikte proje yapmayı kabul etmeleri,

 KALİTE 1.2.1.6: Toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına katkı, işbirliği ortamının oluşması ve sorun çözücü mekanizmaların harekete geçmesini sağlama.

 

FAALİYET 1.2.2  Dağlarla ilgili envanter ve analiz çalışması (SÇD) için kurumsal ortaklıklar kurulması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

GİRDİ 1.2.2.1:  Proje ortaklarını bulmak ve 3 envanter raporu oluşturmaya yönelik değerlendirme toplantıları yapmak

ÇIKTI 1.2.2.2: En az 1 envanter raporu oluşturmak

SONUÇ 1.2.2.3: İlgi gruplarının  katılımıyla farkındalık düzeyinin artması.

VERİMLİLİK 1.2.2.4: 3 değerlendirme toplantısı düzenlenmesinin maliyeti / katılımcı sayısı

ETKİNLİK 1.2.2.5:  Toplantı sonucunda birlikte envanterin oluşması,

KALİTE 1.2.2.6: Elde veriler bütünlüğünde, sorun çözücü mekanizmaların harekete geçmesini sağlama.

 

AMAÇ NO:2 DAĞ ORTAKLIĞI (Mountain Partnership) PLATFORMUNA ÜYE OLMAK

 

HEDEF 2.1. 2014 yılı sonuna kadar, Mountain Partnership’e üye olmak

 

FAALİYET 2.1.1. Ulusal ve Uluslararası (habitat gençlik )örgütleriyle iletişim kurarak 2014 yılı sonuna  kadar en az 2 ortak çalışma yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

GİRDİ 2.1.1.1:  Yılda en az 2 işbirliği ortamı kurmak

ÇIKTI 2.1.1.2: İşbirlikleri kapsamında dağlık alanlardaki gençlere ilişkin 4 faaliyet gerçekleştirmek.

SONUÇ 2.1.1.3: İlgili gençlik yapılandırmalarını, gençleri bilinçlendirmek ve katılımlarının önünü açmak için kullanmak.

VERİMLİLİK 2.1.1.4: Yılda en az 2 işbirliği ortamı kurmak / İşbirlikleri kapsamında dağlık alanlardaki gençlere ilişkin 4 faaliyet gerçekleştirmek.

ETKİNLİK 2.1.1.5:  İlgili gençlik yapılandırmalarını, gençleri bilinçlendirmek ve katılımlarının önünü açmak için kullanmak./ İşbirlikleri kapsamında dağlık alanlardaki gençlere ilişkin 4 faaliyet gerçekleştirmek.

KALİTE 2.1.1.6: Toplumsal diyalog ve müzakere kanallarını gençlik için açık tutulmasını sağlamak.

 

Faaliyet 2.1.2.

 Katılımcı anlayış ile ortak çalışmanın temel ilkelerini ve hedef konuyu belirlemek ve sorumlulukları tespit etmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

GİRDİ 2.1.2.1:  Temel ilkeleri tespit etmek ve hedef konuyu belirlemek içinyılda en az 2 yerel-ulusal  toplantı  düzenlemek

ÇIKTI 2.1.2.2: Toplantılara ilişkin en az 2 kez basın toplantısı yapmak

SONUÇ 2.1.2.3: Basın toplantıları sonucu temel ilke ve hedefleri yerel ve ulusal düzeyde paylaşmak.

VERİMLİLİK 2.1.2.4: Temel ilkeleri tespit etmek ve hedef konuyu belirlemek içinyılda en az 2 yerel-ulusal  toplantı  düzenlemek / Toplantılara ilişkin en az 2 kez basın toplantısı yapmak

ETKİNLİK 2.1.2.5:  Toplantılara ilişkin en az 2 kez basın toplantısı yapmak/Basın toplantıları sonucu temel ilke ve hedefleri yerel ve ulusal düzeyde paylaşmak.

KALİTE 2.1.2.6: Ortak çalışma anlayışının  yerleşmesini sağlamak

 

Faaliyet 2.1.3

Etkin geçmiş çalışma performansını göstererek Dağ Ortaklığı Platformuna üye olmak ve proje desteğini almak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

GİRDİ 2.1.3.1:  Son 5 yılda yapılan/gerçekleştirilen çalışmaları Dağ Ortaklığına sunmak  

ÇIKTI 2.1.3.2: Dağ Ortaklığına üye olmak(Üye olunmuştur)

SONUÇ 2.1.3.3: Yılda en az 1 proje için Küresel Dağ Ortaklığı’ndan(Mountain Partnership) destek sağlamak

VERİMLİLİK 2.1.3.4: Son 5 yılda yapılan/gerçekleştirilen çalışmaları Dağ Ortaklığına sunmak  

ETKİNLİK 2.1.3.5:  Yılda en az 1 proje için  Dağ Ortaklığı’ndan destek sağlamak

KALİTE 2.1.3.6: Dağ Ortaklığı aracılığıyla uluslar arası boyutta projeler gerçekleştirmek

 

FAALİYET 2.1.4.

Dağ Ortaklığına üye Avrupa Ülkeleriyle 2014-2017 tarihli Dağ Ortaklığı Strateji Belgesinin uygulanabilirliği doğrultusunda ortak çalıştaylara katılmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

GİRDİ 2.1.2.1: Çalıştaya katılma maliyeti

ÇIKTI 2.1.2.2: Katılımcı sayısı

SONUÇ 2.1.2.3: İletişim Kurulan uluslar arası temsilci sayısı

VERİMLİLİK 2.1.2.4: Çalıştay düzenleme maliyeti/katılımcı sayısı

ETKİNLİK 2.1.2.5: Katılımcı sayısı/iletişim kurulan temsilci sayısı

KALİTE 2.1.2.6: İşbirliği geliştirme ve katılımcıların memnuniyeti

 

AMAÇ 3  HALKIN DAĞLARIN ÖNEMİ VE KORUMA KULLANMA DENGESİNE YÖNELİK SÜREKLİ  EĞİTİMİ

HEDEF 3.1

“Dağ Ortaklığı” ve “Dağlık Alanların Önemi” konusunda, her yıl en az 2 bölgesel toplantı düzenlemek.

            FAALİYET 3.1.1                            

Dağ ortaklığı ve dağlık alanların önemine yönelik farkındalık toplantılarına ilgiyi artıracak sorun alanlarını bulmak

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

GİRDİ 3.1.1.1: En az 2 dağlık alan çalışması yapılabilecek sorun alanı tespit etmek

ÇIKTI 3.1.1.2: Sorun alanında yaşayan ve uygun olduğu takdirde en az 100 yöre insanı ile görüşmek

SONUÇ 3.1.1.3: Sorun alanlarını sorunlardan etkilenen yöre insanlarıyla birlikte yerinde tespit etmek.

VERİMLİLİK 3.1.1.4: En az 2 dağlık alan çalışması yapılabilecek sorun alan tespit etmek / Sorun alanında yaşayan ve uygun olduğu takdirde en az 100 yöre insanı ile görüşmek

ETKİNLİK 3.1.1.5: Sorun alanında yaşayan ve uygun olduğu takdirde en az 100 yöre insanı ile görüşmek / Sorun alanlarını sorunlardan etkilenen yöre insanlarıyla birlikte yerinde tespit etmek.

KALİTE 3.1.1.6: Yerel sorunlara yerinden ve yönetişim temelli çözümler üretilmesi

 

Faaliyet 3.1.2.

Yerelde dağlık alanların sorunlarına yönelik çalışmaları olan kurum ve kuruluşların  projeleri takip etmek.  projelerini desteklemek ve içinde yer almak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

GİRDİ 3.1.2.1: Dağlık Alanlara ilişkin yılda en az 3 projeyi takip edip desteklemek ve uygun olduğu takdirde içinde yer almak.

ÇIKTI 3.1.2.2: Kamu özel sivil ortaklığını sağlamış olmak

SONUÇ 3.1.2.3: Söz konusu projelerle dağlık alanlara tüm sektörlerde farkındalık yaratmak

VERİMLİLİK 3.1.2.4: Dağlık Alanlara ilişkin yılda en az 3 projeyi takip edip desteklemek ve uygun olduğu takdirde içinde yer almak./ Kamu özel sivil ortaklığını sağlamış olmak

 ETKİNLİK 3.1.2.5: Kamu özel sivil ortaklığını sağlamış olmak / Söz konusu projelerle dağlık alanlara tüm sektörlerde farkındalık yaratmak

KALİTE 3.1.2.6: Projeler sonucunda ilgili yöre insanının yaşam kalitesi göstergelerinin artmasını sağlamak.

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELİĞİNE KABUL

Alanında tanınmış ,verimli çalışmalar üretebilen araştırmacı, gönüllü katılımcı anlayışla çalışabilen , grubun strateji belgesinde yer alan değerlerine katkı sağlayabilecek, ekip çalışmalarına yatkın , kişi ve kurum temsilcilerini Yönetim Kurulu Üyelerinin olurlarıyla davet ilkesine dayanmaktadır.

Çalışma Periyodu; Periyodik olarak iki ayda bir çalışma grubunun önerisiyle belirli bir yerde toplantı yapmak