Özlem Çakır (Kurucu Üye)

 

DÜZENLEME TARİHİ

01.03.2011

T.C. KİMLİK NO

23372391156

ÜNVANI ADI SOYADI

DOÇ. DR. ÖZLEM ÇAKIR

YAZIŞMA ADRESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Buca-İzmir.

DOĞUM YILI

1976

TEL

0(232)4120289

GSM

0(533)2371317

E-POSTA

ozlem.cakir@deu.edu.tr

FAX

0(232)4201789

 

 

2. EĞİTİM

 

MEZUNİYET TARİHİ

DERECE

ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI

2005

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi -Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

2001

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri-İnsan Kaynakları

1998

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

1994

Ön lisans

Muğla Üniversitesi-Muğla Meslek Yüksekokulu-Turizm ve Otelcilik

*(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık)

 

 

 

3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

 

KURUM/KURULUŞ

ÜLKE

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

Dokuz Eylül Üniversitesi

Türkiye

İzmir

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Bölüm Başkan Yardımcısı

Mart 2009-Devam Ediyor

Dokuz Eylül Üniversitesi

Türkiye

İzmir

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Erasmus Koordinatörlüğü

Şubat 2011-Devam Ediyor

Dokuz Eylül Üniversitesi

Türkiye

İzmir

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doçent

Şubat 2011-Devam ediyor

Dokuz Eylül Üniversitesi

Türkiye

İzmir

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yardımcı Doçent

Temmuz 2006-2011

Dokuz Eylül Üniversitesi

Türkiye

İzmir

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Araştırma Görevlisi

Kasım 1998-Temmuz 2006

* (Başlangıç Tarihi – Bitiş Tarihi)

 

 

 

 

 

4. PROJE DENEYİMİ

 

PROJE ADI

KURUM

BÜTÇE

TARİH

GÖREV

PROJE

TÜRÜ

ARDEB NO

Türkiye’de Emeklilerin Yaşam Kalitesini Geliştirmede Öncelikli Faktörlerin Belirlenerek Stratejik Plan Oluşturulması   

TÜBİTAK

128.944,0 TL

Ekim 2011-Nisan 2013

Yürütücü

SOBAG/1001

11K104

Bulgaristan’dan Gelip İzmir’de Yerleşmiş Türk Soylu Göçmenleri Kamusal Alanda Görünür Kılma ve Toplum ile Uyumlarının Sağlanması

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

18.700 TL

Eylül 2010-Eylül 2011

Yürütücü

    BAP   

 

İşgücü Niteliği Açısından Türkiye’de İktisadi ve İdari Bilimler Eğitimi ve İş Dünyasının Beklentileri

Dokuz Eylül Üniversitesi

14.590 TL

Mayıs 2003-Mayıs 2006

Yürütücü

    BAP   

 

*     (Yürütücü, Araştırmacı/Uzman, Danışman, Bursiyer, Diğer)

**   (Kurumsal (BAP v.b.), Ulusal, Uluslararası)

*** (TÜBİTAK ARDEB projeleri için 123A456 formatındaki proje numarası)

 

 

5. DİĞER AKADEMİK FALİYETLER (Hakemlik/Danışmanlık/Editörlük Deneyimi)

 

Son bir yılda uluslararası indekslere kayıtlı makale/derleme için yaptığınız danışmanlık sayısı

 

Son bir yılda projeler için yaptığınız danışmanlık sayısı

 

Yayınlarınıza aldığınız toplam atıf sayısı

15

Danışmanlığını yaptığınız öğrenci sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

10

20

Doktora

1

1

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Dokuz Eylül Üniversitesi Temsilcisi

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Editörlüğü

İş Güç İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Dergisi Hakemliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Çalışma İlişkileri Dergisi Hakemliği

         

 

 

6. YAYINLAR

 

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1

1- Tunç Demirbilek, Özlem Çakır (2008), “The Antecedents and Outcomes of Union Commitment in Turkey”, The Journal of American Academy of Business, Vol.12, No.2, pp.75-82.

Diger dergilerde yayınlanan makaleler

8

1-Özlem Çakır (2009), “Avrupa Birliği’nde Güvenceli Esneklik ve Eğilimler”,            Sosyoekonomi, Temmuz-Aralık, Sayı 2, s.77-94.

2- Tijen Harcar, Özlem Çakır, Olca Sürgevil, Gönül Budak (2008), “Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Durumu”, Toplum ve Demokrasi, Eylül-Aralık,  Sayı 4, s.51-70.

3- Tunç Demirbilek, Özlem Çakır (2008), “Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımını Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Değişkenler”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, s.173-191.

4- Özlem Çakır, “Türkiye’de Kadının Sosyal Dışlanması”, Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık, Sayı 31, s.25-47.

5- Özlem Çakır, Olca Sürgevil, Tijen Harcar, Gönül Budak (2008), “Siyasetle İlgilenen Türk Kadınlarının Sosyo-Ekonomik Durum Analizi”, Erzincan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran, Cilt 12, Sayı 1-2, s.261-276.

6-Özlem Çakır (2007), “İşini Kaybetme Kaygısı: İş Güvencesizliği”, Çalışma ve Toplum, Sayı 12/1, s.117-140.

7-Tunç Demirbilek, Özlem Çakır (2006), “İkili Bağlılık: Hem Sendikaya Hem de İşletmeye Bağlı Olunabilir mi?”, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 55, Sayı 1, s.125-141.

8. Özlem Çakır (2002), “Sosyal Dışlanma”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 3, s.83-104.

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

5

1- Sevda Demirbilek, Özlem Çakır (2009), “Göç ve İstihdam İlişkisinin İzmir İli Örneğinde İncelenmesi”, 10 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi,Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yayını, 23-25 Mayıs, Denizli, s.113-134.

2- Özlem Çakır (2009), “Çalışma Yaşamında Öğrenilmiş Güçlülük ve İş Stresi İle Başa Çıkmada Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları No:162, 21-23 Mayıs Eskişehir, s.100-105.

3- Tunç Demirbilek, Özlem Çakır (2008), “İş Güvenliği İklimi ve İşe Bağlığın İş Güvenliği Davranışına Etkisi”, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 30 Ekim-1 Kasım, Trabzon, s.74-80.

4- Özlem Çakır, Burcu Kümbül Güler, Mustafa Yaşar Tınar (2005), “Esnaf ve Sanatkarların Çalışma Koşulları”, 10. Ergonomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Uludağ Üniversitesi Basımevi,  7-9 Ekim, Bursa, s.528-552.

5- Meral Türk Soyer, Özlem Çakır (2001), “Bir Kamu Bankasında Örgütsel Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktörler”, 8. Ergonomi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 25-26 Ekim, İzmir, s.49-57.

Diğer Yayınlar

7

1- Özlem Çakır (2006), Ücret Adaletinin İş Davranışları Üzerindeki Etkileri, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Yayını, Başbakanlık Basım Evi, Ankara.

2-. Tunç Demirbilek, Özlem Çakır (2004), Sendikal Bağlılık, Petrol-iş Sendikası Yayın No:91, Sena Ofset, İstanbul.

3-  Özlem Çakır (2001), İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

4-  Özlem Çakır (2009), “Öğrenilmiş Güçlülük ve Çalışma Yaşamı”, Çalışma Yaşamında Davranış, Editörler: Aşkın Keser, Gözde Yılmaz ve Şenay Yürür, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.

5- Sevda Demirbilek, Özlem Çakır (2009), “Göç ve İstihdam İlişkisi”, Prof. Dr. Alparslan Işıklı’ya Armağan, Sosyal Politikada Güncel Sorunlar, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yayın No. 596, s.101-128, Ankara.

6- Özlem Çakır (2005), “Yeni Çalışma Biçimleri ve İşe İlişkin Tutumlar”, Çalışma Yaşamında Dönüşümler, Editör: Aşkın Keser, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara..

7- Özlem Çakır, Emekliliğin Psiko-Sosyal Boyutu, Yayımlanmamış Özel Çalışma (Türkiye Emekliler Derneği tarafından yayına hazırlanıyor)

* (Toplam sayı)