Sadun EMREALP

1954 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji’nde, yüksek öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İdari İlimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yaptı. Aynı bölümde tamamladığı Yüksek Lisans çalışmalarının ardından, Öğretim Asistanı olarak çalışmaya başladı. Yüksek Lisans çalışmalarını Ankara Üniversitesi SBF ve Canterbury (İngiltere) Kent Üniversitesi’nde sürdürdü.

 

ODTÜ’deki görevinden ayrıldıktan sonra, uluslararası kuruluşlarca desteklenen Çukurova Kentsel Gelişme Projesi’nde yönetici olarak görev yaptı. IULA-EMME – Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı’nın 1987 yılında İstanbul’da kuruluş çalışmalarında yer aldı. 1992 yılında WALD – Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi’nin Kurucu Üyesi oldu.

Çalışma yaşantısı boyunca, 20 yıldan fazla süre ile, önce IULA – Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği) ve sonra UCLG – Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın şemsiyesi altında, yerel yönetimlerin dünya ölçeğinde oluşturdukları birliklerde yöneticilik yaptı.

Uluslararası kuruluşların şemsiyesi altında veya desteğiyle, yerel yönetim alanında çok sayıda ve geniş kapsamlı projenin yönetimini üstlendi. Bu uluslararası kuruluşlar arasında; Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Komisyonu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) yer aldı.

İlgi ve çalışma alanlarının başında gelen “sürdürülebilir kalkınma” ve “demokratik yerel yönetişim” bağlamında, Birleşmiş Milletler zirvelerinde benimsenen küresel hedefler konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artması ve bu hedeflerin yerel düzeyde yaşama geçirilmesine yönelik yapıların ve süreçlerin gelişmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Bu bağlamda, yaklaşık 14 yıl süreyle ulusal koordinatörlüğünü üstlendiği Türkiye Yerel Gündem 21 Programı, UNDP tarafından, “demokratik yönetişim” uygulamalarının dünyadaki en iyi örneklerinden biri olarak seçildi. Bu Program bağlamında, benzersiz bir “yerel yönetişim” modeli olarak biçimlenen Kent Konseyleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile güçlü bir yasal dayanağa kavuştu.

Genel olarak yönetişimin ve özellikle de bunun temel dayanaklarını oluşturan oluşturan katılım, saydamlık, hesap verilebilirlik, etkinlik ve çalışma uyumu gibi ilkelerin yerel yönetimlerde benimsenmesi ve uygulanması doğrultusunda, ilgili merkezi yönetim kuruluşları ve belediyelerle ortaklık içinde çeşitli projeler yürüttü.

Yerel hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik olarak; mali yönetim, proje yönetimi, alternatif hizmet sunma yöntemleri, kriz yönetimi, yerel yönetimlerde bilgi teknolojisinin kullanımı gibi alanlarda el kitapları ve benzeri yayınlar hazırladı. Başta yerel yönetim reformu olmak üzere, karşılaştırmalı yerel yönetim modelleri, metropoliten ve bölgesel ölçekli yerel yönetimler, yerel yönetim birlikleri, belediye bankacılığı gibi alanlarda yürütülen kapsamlı araştırmalarda yer aldı. Türkiye Belediyeler Birliği, Hollanda Belediyeler Birliği, İsveç Belediyeler Birliği, ABD Kentler Birliği, Afrika Kentler Birliği gibi yerel yönetimlerin ulusal ve uluslararası kuruluşları ile işbirliği içerisinde, yerel yönetimle ilgili hemen her alanda eğitim programları geliştirilmesine ve uygulanmasına, eğitimlerde kullanılacak materyalin hazırlanmasına katkıda bulundu.

Bu çalışmalara paralel olarak, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yaklaşık 19 yıl boyunca kesintisiz olarak, dördüncü sınıflara yönelik “Yerel Yönetimler” başlıklı dersi sürdürdü.

Son olarak, 2011-2013 yılları arasında, AB fonlarının desteğiyle, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve yerel yönetimlerin katılımcı stratejik planlama kapasitesinin arttırılması, kent konseylerinin yerel karar alma süreçlerindeki etkinliklerinin güçlendirilmesi ve yerel düzeyde katılımcı karar alma kültürünün geliştirilmesi hedeflerine yönelik “Stratejik Yerel Yönetişim” Projesi’nin Ekip Lideri olarak görev yaptı.

Kısa süreli (asgari 10 iş günü) danışmanlık/uzmanlık yapılan ülkeler arasında şunlar yer alıyor: ABD, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Endonezya, Filistin, Fransa, Güney Afrika, Fas, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran, İspanya, İsveç, İtalya, Kanada, Lübnan, Meksika, Mısır, Moldova, Norveç, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Tunus, Ürdün ve Yunanistan.

Evli ve iki kız çocuklu olan Sadun Emrealp’in, siyaset bilimi alanında ve yerel yönetimlerle ilgili Türkçe ve İngilizce yayınları bulunmaktadır.