Biz Kimiz

“Dağlık Alanların Sürdürülebilirliği ve Yönetişimi”

DERNEĞİMİZİN KURULUŞ FELSEFESİ VE SÜRECİ

 

Derneğimizin çalışma programı “Yerel Gündem 21” felsefesine dayalıdır. 1976 Vancouver Konferansı sonrasında, HABITAT I’in merkeziyetçi çözüm önerilerinin yetersizliği anlaşılmış, yeni yönetim stratejilerinde sorumluluk sadece hükümetlere değil, toplumdaki kamusal ve özel tüm aktörlere yüklenmiş; Yapabilir kılma politikaları benimsenmiştir. Bu açılım ile 1992 yılında gerçekleştirilen Rio Konferansında temelde iki metin ortaya konulmuştur.

Bunlardan ilki Rio Bildirgesidir. İkincisi ise, Gündem 21 olarak tanımlanan eylem programıdır. Yerel Gündemin Eylem Programı, kısaca çevre üzerinde etkisi olan ve etkilenen tüm kurumlar ve kişilere (ilgi grupları) sorumluluklar yükleyen kapsamlı bir belgedir. Bu nedenle Gündem 21, Vancouver’dan farklı olarak hükümetlerin tek başına karar vererek hareket ettikleri bir model değildir. Toplum merkezlidir ve çok aktörlü /katılımcı bir yönetim anlayışını öne çıkarmıştır. Yerel Gündem 21; “yerel” ve “ortak” yerleşim sorunlarının dayanışarak, birlikte çözümü ve bu bağlamda yerelin mevcut kaynaklarının değerlendirilmesi ile geleceğe yönelik yaşanabilirliği sürdürebilir kılma ve işbirliği çalışmalarıdır.

1996 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen HABITAT-II toplantısı için İzmir’de başlatılan çalışmalarda, Derneğimiz katılımcılarının çoğu etkin rol alarak bu uluslar arası yerelden başlayan demokratikleşmenin güçlendirilmesi projesinin aktif gücünü oluşturmuşlardır.  Bu işbirliğine dayanan çalışmalarda bizleri bir araya getiren, demokratik toplumun yaşam kalitesini artıran ayırıcı özelliğine olan inancımız kuşkusuz önemli rol oynamıştır. Gerçekten, 1996 İstanbul İnsan Yerleşimleri(HABITAT) toplantısı, İzmir’de toplumun ve demokrasinin gücüne inanlar için yerelde katılımcı demokrasinin geliştirilmesine önemli bir başlangıç olmuştur.

İzmir’den “Dağlık Alanların Sürdürülebilirliği ve Yönetişimi” Derneği üyelerinden bir grup İzmir Büyükşehir Belediyesi kapılarını Yerel Gündem 21 oluşumuna açarken,  yerel gündem programının kuruluşunda yer almıştır. Yine Derneğimiz kurucu üyelerinden Prof.Dr.Zerrin Toprak, İstanbul HABITAT II toplantısına İzmir Büyükşehir Belediyesinin temsilcisi olarak “Yerel Yönetimlerde Demokrasi ve Katılım” başlıklı bir tebliğ sunumu ile katılmıştır.

1996 yılından itibaren İzmir olarak Yerel Gündem 21 çalışmaları aktif olarak başlatılmış ve yerel sürdürülebilirlik adına kentleşme, göç ve çevre sorunları gibi 3 temel başlık altında stratejik plan ve eylem planları katılımcı bir anlayışla oluşturulmuştur.

Bu çalışmalar “aktif katılım”, “dayanışma” ve “çözümde ortaklık” sloganları ile ve her ayın ilk Çarşamba günü yapılan farkındalık toplantıları ile sürdürülmüş ve giderek güçlenmiştir. Gündem 21 olarak ifade edilen “Kentler İçin Eylem Planı” hazırlama sorumluluğu üyelerimiz tarafından “İzmir Yerel Gündem 21” olarak 2010 yılına kadar çalışma grupları içinde yer alarak sürdürülmüştür. 2010 yılından sonra 5393 sayılı Belediye Kanunu düzenlemesi içinde Kent Konseyleri oluşturulmuş ve bu hukuki süreç içinde İzmir , diğer Yerel Gündem 21 Kentleri ile çalışmalara aktif  katılım ve katkılarını sürdürmüştür.

Belirtilen bu çalışmalar Türkiye için “yerelde katılım” programlarının kurumsal yapılabilirliğini göstermiş ve UNDP(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), çatısı altında ve desteğiyle yürütülmekte olan,"Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin Teşviki ve Geliştirilmesi" Projesi Eylül 1997 içinde UNDP, T.C Hükümeti ve IULA-EMME( Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı) tarafından imzalanarak, uluslar arası bir anlaşma niteliği kazanmıştır. Proje, 6 Mart 1998 tarihinde R.G. mükerrer sayısında yayınlanmıştır. Yerel Gündem 21 uygulamalarını başlatan belediyelerimiz açısından İçişleri Bakanlığının 19 Mart 1998 tarihli genelgesi teşvik edici olmuştur. İlgili proje revizyonu, sonraki yıllarda da devam etmiştir.

Derneğimiz kurucuları ve üyeleri Yerel Gündem 21 tecrübesini, 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurdukları, “İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi”(İZİSYÖM) çalışmalarına taşımışlardır.  Merkez, çalışmalarına “kamu”, “özel” ve “sivil” aktörlerle özellikle kamu yönetiminin göz ardı ettiği konulara önem vererek, çok yönlü farkındalık toplantılarıyla devam etmektedir.

Dernek kurma fikri, Yerel Gündem 21 çalışmalarını felsefesine uygun sürdürme ve mekansal ölçeği genişleterek sürdürülebilirlik sağlama amacıyla ortaya atılmıştır. Türkiye’de bir ilk olarak, “Dağlık Alanların Sürdürülebilirliği ve Yönetişimi” derneği adıyla, bugüne kadar küresel senaryoda ihmal edilmiş bir konu etrafında, sadece İzmir’in değil ülkenin ve küresel dinamiklerin gücünden ve etkileşiminden istifade etmek için toplanılmıştır.

Derneğimiz 5 Aralık 2013 tarihinde hukuki süreci tamamlayarak misyon ve vizyonuna uygun olarak kamu yararına ve toplum adına aktif çalışma hayatını başlatmıştır.

“Dağlık Alanların Sürdürülebilirliği ve Yönetişimi” Derneği, 11 Aralık 2013 tarihinde “Dünya Dağlar Günü” kutlamasının organizasyonunda aktif rol almış ve İZMİR’de Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde DESEM salonunda DEÜ_İZİSYÖM, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Dernekler İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Ege Belediyeler Birliği, Ege Üniversitesi ile ortak yürüttüğü “Dağlık Alan Yönetimi” konulu ilk farkındalık toplantısını gerçekleştirmiştir. 

 

Çalışmalarımızın yerelden başlayarak, ulusala ve uluslararası faaliyetlere faydalı olmasını diliyoruz. 

Son birkaç yılda, iyi yaşamanın bir bakıma ya da ötekinin önemini gözardı etme eğilimindeyiz. Ancak ilaçlar hala bize yardım ediyor. Birkaç ilaç antifungal ilaçlardır. Erkekteki erektil disfonksiyon daha yaygındır, ancak bu durum normal olmaz. Viagra çeşitli hastalıkları tedavi etmek için öngörülen bir çare, hakkında ne bilmek zorunda? Viagra 100mg satın al yaklaşık bilmeniz gerekli olan en önemli bilgi hangisidir? Ayrıca, sildenafil içeren düşünün. İktidarsızlık yaratan birçok şey var. Hastalar, tedaviden her defa doktora danışın. Çevrimiçi sağlığı bakım hizmetleri, Viagra gibi online uyuşturucu satın almak almak istiyorsanız online güvenlik seçeneklerinden yalnızca biridir.

Leave your comments

0
terms and conditions.

Comments